top of page

כוחה של חלה

כאשר אנו מפרישים חלק מהעיסה ולא משתמשים בכולה למאכל, אנו מוכיחים כוחות של איפוק ושל שליטה. כי יהודי מסוגל וצריך לעבוד על עצמו ולעצור את עצמו, לא לשקוע בתאוות האכילה אלא להישאר בשליטה המתאימה ליהודי.

אמרו חכמים במדרש: "כל המקיים חלה כאילו ביטל עבודה זרה" (מדרש רבה תזריע טו).

לכן אמרו חכמינו במדרש: "בזכות ג' דברים נברא העולם, בזכות חלה, ובזכות מעשרות, ובזכות בכורים" (בראשית רבא א ד), כי בשלוש מצוות אלו אנחנו מפרישים מהראשית – מההתחלה, וזה כאמור מחזק את האמונה שהכול מידו, וכך אנו ממלאים את מטרת הבריאה – הגדלת כבוד שמים.

"וברך את לחמך ואת מימיך והסרתי מחלה מקרבך" (שמות כג כה), שבכוחו של הלחם המבורך דרך הפרשת החלה – להסיר מחלה ולהביא בריאות לאדם.

"שכר מצות חלה גדול מאד, אשר לזה קראה התורה שם חלה ורמז רמזה בראשי תיבות חלה – חלק לעולם הבא"

כשנשים מתאספות יחד לערוך את טקס הפרשת החלה יש בתוכו משמעות של סילוק השלילי מהחיים, ונתינת תוכן בחלק החיובי, וכמו שמוציאים מן החלה את החלק שמופרש כך מפרישים את האדם ממצוקות, מעין הרע, ומכל מיני מרעין בישין, תחושת נקיון רוחני אופפת את הנשים לאחר קיום הטקס ע"י הרבנית

Comments


bottom of page