top of page

מתכון לחלה

עיסה שיש בה קמח בשיעור מ 1.667 קילוגרם (כל אחת כמנהגה) ונילושה גם עם מים צריך להפריש ממנו חלה עם ברכה (פחות מהשיעור הנ"ל, יש להפריש ללא ברכה).

אימתי מפרישים את החלה?

משנתערבב הקמח במים, וטוב להמתין מלהפריש חלה עד גמר לישת העיסה, ואם שכח להפריש מהבצק, יפרישו מהלחם לאחר האפייה.

תחילה יש לכסות את הבצק ואז תברך ואח"כ תיטול חתיכה כל שהיא מהבצק לשם חלה.

הבצק שהופרש לשם חלה אסור באכילה בזמן הזה אפילו לכוהנים, וצריך לאבדו מן העולם בצורה מכובדת, שלא יבשל ויאכלוה.

את החלה יש לעטוף ב- 2 שקיות לפח או לשרוף עם נייר כסף אך לא בתנור.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page