top of page

זמן הפרשת חלה הוא זמן משמעותי מאוד, הן ברוחניות והן בגשמיות.
ומסוגל למספר סגולות, כגון:

 

הפרשת חלה לזיכוי אדם הזקוק לישועה – נשים מקדישות את תפילותיהן בשעת הפרשת חלה לזכות אדם הזקוק לישועה (לרפואה, לזיווג, להיפקד בבנים וכו').

 

סגולה ללידה קלה – מצוות הפרשת חלה מקובלת כסגולה לידה קלה ובשלום. יש נשים הנוהגות להפריש חלה כמה פעמים בחודש התשיעי להריונן.

 

סגולה לפרנסה – נאמר בגמרא (שבת לב): "בעוון חלה אין ברכה במכונס... ואם נותנין (חלה) מתברכין". מכאן שמצוות הפרשת חלה מסוגלת היא להביא את ברכת הפרנסה לבית.

   

bottom of page