top of page

כאשר אנו מכניסות את מרכיבי החלה לקערה, נוכל לתת דעתנו על ההיבט הרוחני של כל מרכיב ומרכיב ולהתפלל.

 

מים: 
"אין מים אלא תורה" – התורה משולה למים. בכל דבר המים מכניסים חיים ואיכות. המים מסייעים לכל המרכיבים להפוך לעיסה אחת, יוצרים מעין הרמוניה של כל המרכיבים ומחברים אותם יחד עד לקבלת העיסה. יהי רצון שנזכה כולנו להתחבר לתורה בכל רגע מחיינו. ויהי רצון שנזכה לאחדות בין כל עם ישראל, שהרי התורה משולה למים, למרכיב שמחבר ומגבש בין כל מרכיבי הלחם/חלה, כך גם בינינו.

 

שמרים: 
הבעבוע של השמרים יכול לסמל שמחה והתלהבות, ואילו היכולת שלו להחמיץ את העיסה מסמלת את היצר הרע, המנסה להחמיץ את נזר הבריאה - האדם, בעיקר על ידי הגאווה. שמרים מלשון שֹמרים. אנו שומרים עצמנו ממידות רעות ובפרט ממידה רעה זו – הגאווה, בעזרת מידת השמחה. יהי רצון שהשם ישמור את עם ישראל, ישמור אותנו מידות רעות ומהיצר הרע, שנזכה לשמור על כל מוצא פינו (איסורי לשון הרע), על הבריאות שלנו, שנזכה למידת השמחה וכו'.

 

סוכר: 
המתיקות של הסוכר מסמלת אהבה ואדיבות – מידת החסד, וכן את הנועם והרכות. יהי רצון שנזכה לגלות מתיקות לסובבים אותנו, שנזכה לעין טובה איתה נראה רק את הטוב בכל דבר. ויהי רצון שה' ימחל לנו וימתיק לנו את הדינים.

 

קמח: 
כשם שנתן לנו הבורא את החיטה כדי לגדלה ולהשביחה, כך גם לגבי החיים שהוא נתן לנו – להתעלות, להשביח אותם, לטפח אותם, לזכות אותנו לגדול ברוחניות ולהתקדש. קמח מסמל את ההזדמנות שלנו להיות שותפים בבריאה. האישה מנפה את הקמה, מכינה את העיסה, לשה, מברכת ואופה. היא משביחה את המוצר המוגמר, ונותנת כוח וחיים לכל משפחתה בקיימה את מצוות ה'. יהי רצון מלפניך ה' יתברך שנזכה לדעת וחכמה ולהשתמש בהן רק לטוב. שנדע לבחור בחיים האמיתיים שאתה מזכה אותנו בדרך התורה.

 

מלח: 
מלח צריך לשים בכמות המדויקת כדי להשיג את השפעתו באוכל. כך הוא הדבר לגבי מידות הנפש שלנו, התכונות שלנו – שיהיו במידה הנכונה. יהי רצון שנזכה שבורא עולם ידריך אותנו ויוביל אותנו בכל מידה ותכונה בדרך הזהב, בשביל האמצע, ושלא נסטה מדרך הישר ונעבור חלילה על הציוויים שלך.

 

שמן: 
האור מסמל את חכמת התורה, קדושה ואדיבות. המלך, הכהנים, והכלים הקדושים של בית המקדש היו נמשחים בשמן, "כי נר מצוה ותורה אור" (משלי ו, כג). יהי רצון שהשם ימטיר עלינו מברכתו עד בלי די ושנזכה למשיח במהרה בימינו, אמן.

 

bottom of page